ما هنوز اول راهیم

فرآیند جایگزینی محصولات پلاستیک در دنیا بصورت یک فرهنگ و یا یک الزام رو به توسعه در حال همه گیری است. ما نیز طبعا گریزی از مواجهه با آن نداریم و بایستی تکلیف خودمان را با این قطار سریع السیر روشن کنیم. باز به نظر می رسد، سازمان های مردم نهاد و دانشمندان ایران در این امر جلودار هستند . صنعت نیز فعالیت هایی را شروع کرده است و باز به نظر می رسد از نظر سیاست های کلان منتظریم تا سیل ما را ببرد.