بشقاب و دیس سیتک

محصولات تولیدی این شرکت با استفاده از پلیمر های پایه نشاسته و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی تولید می گردد

بشقاب بزرگ

ابعاد: ۲۳×۲۶۰ میلی متر

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

بشقاب کوچک

ابعاد: ۲۳×۲۳۰ میلی متر

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

دیس بزرگ

ابعاد: ۲۵×۲۶۰×۳۸۰ میلی متر

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

دیس کوچک

ابعاد: ۳۰×۲۰۰×۳۰۰ میلی متر

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست